top of page

Juridische kennisgeving

 

Om te voldoen aan artikel 10 van Wet 34/2002 betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel, informeren wij gebruikers over onze gegevens:

 

Sociale denominatie: BELLNIUPROJECTS, S.L.

Geregistreerd kantoor: Av. Mediterráneo, 87, 43881Cunit (Tarragona)

N.I.F/BTW nummer.: B55762645

E mail adres:  info@mahimnerootcamps.com

Telefoon: + 34 650624986

Website: www.mahimnerootcamps.com

Handelsregister: Registro Mercantil de Tarragona, Tomo 3167, Folio 30, Hoja T-54917.

 

 

 1. DOEL

 

Het doel van deze juridische kennisgeving is om alle gebruikers te informeren over de configuratie en gebruiksvoorwaarden van de website (www.mahimnerootcamps.com) van BELLNIUPROJECTS, S.L. (hierna “BELLNIUPROJECTS”). Op deze manier voldoet BELLNIUPROJECTS aan de verplichtingen van Wet 34/2002 betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel (LSSICE).

 

Deze juridische kennisgeving wordt voortdurend beoordeeld door BELLNIUPROJECTS en wordt indien nodig gewijzigd om deze op elk moment aan te passen aan de huidige wetgeving of aan enige variatie op onze website. Daarom raden wij u aan dit document regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van nieuws met betrekking tot de configuratie en het gebruik van de Website.

 

2.  GEBRUIKERSACCEPTATIE

 

Toegang tot en gebruik van onze Website kent u de status van “gebruiker” toe. Door deze toegang en/of gebruik wordt ervan uitgegaan dat de gebruiker absoluut en zonder voorbehoud de regels en gebruiksvoorwaarden aanvaardt die in deze juridische kennisgeving zijn vastgelegd. Als de gebruiker besluit een van de bovengenoemde regels of voorwaarden niet te accepteren, of een reservering maakt, moet hij afzien van toegang tot en/of gebruik van onze Website.

 

3.  VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE

 

 3.1.   Gratis toegang tot de Website

 

Toegang tot en gebruik van de BELLNIUPROJECTS-website is gratis voor alle gebruikers. In het geval dat de producten en diensten die via de Website worden aangeboden, onderworpen zijn aan betaling van een prijs, zullen gebruikers vooraf en naar behoren via de Website worden geïnformeerd over hun aanvaarding, onder de economische voorwaarden die daarmee overeenkomen.

 

3.2.   Verplichting tot correct gebruik van de Website

 

De gebruiker gaat ermee akkoord de website te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze juridische kennisgeving en moet zich onthouden van het uitvoeren van de volgende acties:

 

 • activiteiten uitvoeren die in strijd zijn met de huidige wetgeving, goede zeden, goede gewoonten of gevestigde openbare orde, of voor doeleinden die illegaal, verboden of schadelijk zijn voor de rechten en belangen van BELLNIUPROJECTS of derden (met name intellectuele, industriële of intellectuele eigendomsrechten). .

 • de Website of een deel ervan gebruiken op andere particuliere of commerciële websites, en hyperlinks of hyperlinks naar de Website of naar de inhoud ervan tot stand brengen (tenzij uitdrukkelijk schriftelijk toegestaan ​​door BELLNIUPROJECTS).

 • de identiteit van de gebruiker vervalsen of zich voordoen als die van een derde partij, en valse gegevens verstrekken bij het invullen van formulieren en andere documenten van soortgelijke aard. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle informatie die aan BELLNIUPROJECTS wordt verstrekt permanent up-to-date te houden, en hij zal ook als enige verantwoordelijk zijn voor eventuele valse of onnauwkeurige verklaringen en voor eventuele schade die als gevolg daarvan aan BELLNIUPROJECTS of derden kan worden toegebracht.

 • kwaadaardige codes of computerprogramma's gebruiken die de Website, de inhoud of diensten ervan en de apparatuur, systemen en netwerken die deze ondersteunen, kunnen onderbreken, hinderen, uitschakelen of rechtstreeks beschadigen.

 

De inhoud en diensten die via de Website worden aangeboden, zijn bedoeld voor gebruik door meerderjarigen. Toegang tot en gebruik van de Website door minderjarigen is alleen toegestaan ​​als deze laatsten voorafgaande toestemming hebben van hun ouders, voogden of wettelijke vertegenwoordigers, die verantwoordelijk zijn voor alle handelingen die door het minderjarigenbureau via de Website worden uitgevoerd.

 

BELLNIUPROJECTS behoudt zich het recht voor om gebruikers naar eigen goeddunken de toegang tot de website, de inhoud en diensten ervan te ontzeggen, als er aanwijzingen zijn dat zij deze hebben gebruikt of zullen gebruiken in strijd met de bepalingen van deze juridische kennisgeving. BELLNIUPROJECTS behoudt alle andere aanvullende rechten die van toepassing kunnen zijn op de gebruiker, vooral die met betrekking tot het inleiden van een strafrechtelijke of civielrechtelijke procedure.

 

4.  VERANTWOORDELIJKHEDEN

 

De gebruiker gebruikt de Website op eigen risico. Door er toegang toe te krijgen, verbindt de gebruiker zich ertoe de website te gebruiken in overeenstemming met de wet en de bepalingen van deze juridische kennisgeving, waarbij hij aansprakelijk is jegens BELLNIUPROJECTS en derden voor alle schade die kan worden veroorzaakt als gevolg van het niet naleven van genoemde bepalingen. verplichting.

 

BELLNIUPROJECTS biedt zijn gebruikers toegang tot deze website, de inhoud en diensten ervan met een niveau van competentie en redelijke toewijding. In die zin is deze Website beoordeeld en getest, zodat deze 365 dagen per jaar, 24 uur per dag correct werkt. Daarnaast gebruikt de Website cookies om bepaalde functies uit te voeren die essentieel worden geacht voor de correcte werking en weergave ervan. Voor meer informatie over de cookies die door BELLNIUPROJECTS worden beheerd, kan de gebruiker toegang krijgen tot ons Cookiebeleid.

 

BELLNIUPROJECTS kan echter geen garanties bieden en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook die kan voortvloeien uit:

 

 • het gebrek aan beschikbaarheid of effectieve werking van de Website, de diensten en inhoud ervan, als gevolg van oorzaken buiten de controle van BELLNIUPROJECTS.

 • acties die nodig zijn om verbetering, onderhoud of soortgelijke werkzaamheden aan de Website uit te voeren.

 • storingen of onderbrekingen in telecommunicatienetwerken die de dienst onderbreken, evenals andere omstandigheden die optreden als gevolg van toevallige gebeurtenissen of overmacht.

 • reclame-inhoud of aanbiedingen die de Website kan bevatten, waarbij de adverteerders of aanbiedingen als enige verantwoordelijk zijn om ervoor te zorgen dat het materiaal dat wordt verzonden voor opname op de Website voldoet aan de toepasselijke wettelijke voorschriften. BELLNIUPROJECTS is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten, onnauwkeurigheden of onregelmatigheden in de genoemde inhoud.

 • informatie gepubliceerd op de Website, op voorwaarde dat deze informatie door een derde partij is gemanipuleerd of geïntroduceerd.

 • beveiligingsfouten die kunnen worden veroorzaakt in het computersysteem van de gebruiker (hardware en software), als gevolg van de aanwezigheid van virussen op het apparaat van de gebruiker dat wordt gebruikt om verbinding te maken met de Website.

 • een gebruik van de website, de diensten en inhoud ervan, illegaal, nalatig, frauduleus of in strijd met deze juridische kennisgeving.

 • niet-naleving of gebrek aan wettigheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, bruikbaarheid en beschikbaarheid van de producten of diensten die door derden worden aangeboden en via de Website aan gebruikers beschikbaar worden gesteld.

 • informatie en inhoud opgeslagen, bij wijze van voorbeeld en niet als beperking, in forums, chats, blogs, sociale netwerken of enig ander platform waarmee gebruikers en derden inhoud op de Website kunnen publiceren. Echter, op grond van art. 11 en 16 van de LSSICE stelt BELLNIUPROJECTS zichzelf ter beschikking van de bevoegde instanties en werkt actief met hen samen bij het intrekken en, waar nodig, het blokkeren van alle inhoud die in strijd is met de principes vervat in art. 8 van de bovengenoemde wet Als de gebruiker van mening is dat er inhoud is die mogelijk in strijd is met het bovengenoemde wettelijke voorschrift, dient u BELLNIUPROJECTS hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

 

De website kan links naar andere websites bevatten en informatie of diensten van derden bevatten, om de toegang van de gebruiker tot informatie van samenwerkende bedrijven te vergemakkelijken. BELLNIUPROJECTS oefent er geen enkele controle over uit en is niet verantwoordelijk voor de inhoud of werking ervan. BELLNIUPROJECTS biedt de gebruiker dergelijke links en informatie of diensten alleen aan voor zijn gemak, en het is zijn verantwoordelijkheid om de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid gepubliceerd op de gelinkte websites of applicaties te lezen en te accepteren.

 

5.  BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

 

BELLNIUPROJECTS, als eigenaar en verantwoordelijke voor deze website, informeert alle gebruikers die hun persoonlijke gegevens hebben verstrekt of van plan zijn deze te verstrekken, dat deze door BELLNIUPROJECTS zullen worden verwerkt in overeenstemming met de referentiewetten inzake gegevensbescherming, dat wil zeggen de Verordening (. EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 en organieke wet 3/2018 van 5 december.

 

Daartoe zullen de persoonlijke gegevens van gebruikers worden behandeld in overeenstemming met de beginselen van legaliteit, loyaliteit, transparantie, doelbinding, gegevensminimalisatie, nauwkeurigheid, integriteit en vertrouwelijkheid, met inachtneming van de overige verplichtingen en garanties die zijn vastgelegd in de bovengenoemde wetgeving regelgeving.

 

Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie over hoe wij de persoonlijke gegevens van onze gebruikers beheren.

 

 

6.  INDUSTRIEEL EN INTELLECTUEEL EIGENDOM

 

De volledige inhoud van de website (teksten, foto's, grafische afbeeldingen, technologie, software, links, audiovisuele inhoud, grafisch ontwerp, broncode, enz.), evenals de merken en andere onderscheidende tekens zijn eigendom van BELLNIUPROJECTS of derden. partijen, zijnde de eigenaren van de overeenkomstige intellectuele en industriële eigendomsrechten, waarbij de gebruiker geen enkele macht over hen verkrijgt door loutere toegang tot en gebruik van de Website.

 

Het gebruik, de reproductie, distributie, openbare communicatie en transformatie van de inhoud van de Website op welke manier dan ook door de gebruiker is verboden, behalve in gevallen voorzien door de wet of uitdrukkelijk toegestaan ​​door BELLNIUPROJECTS. In die zin is de exploitatie van inhoud die uitdrukkelijk door BELLNIUPROJECTS aan haar klanten of leveranciers is toegestaan ​​onder het overeenkomstige contract, uitgesloten, evenals het persoonlijke en privégebruik van de gratis en open toegankelijke inhoud die op de Website aanwezig is.

 

Elk gebruik van de inhoud van de Website dat niet voldoet aan de voorgaande verplichting zal worden beschouwd als een ernstige inbreuk op de intellectuele of industriële eigendomsrechten van BELLNIUPROJECTS of derden, en kan met alle wettelijke middelen worden gemeld en vervolgd.

 

Om enige vorm van observatie te kunnen doen met betrekking tot mogelijke schendingen van de intellectuele of industriële eigendomsrechten van BELLNIUPROJECTS of haar legitieme eigenaren, kunt u dit doen via het e-mailadres van BELLNIUPROJECTS.

 

 

7. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

 

Op deze juridische kennisgeving is de Spaanse wetgeving van toepassing, en de Spaanse rechtbanken en tribunalen zijn bevoegd om alle vragen te beantwoorden die zich kunnen voordoen met betrekking tot de interpretatie, toepassing en naleving ervan. De gebruiker doet, op grond van het aanvaarden van de bepalingen in deze Juridische Kennisgeving, uitdrukkelijk afstand van elk ander rechtsgebied dat op hem van toepassing zou kunnen zijn door toepassing van de huidige wet.

 

Als de gebruiker echter een consument is, zijn de bepalingen van de Juridische Kennisgeving ook onderworpen aan de overeenkomstige toepasselijke lokale wetgeving, waardoor eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van de woonplaats van de gebruiker.

bottom of page