top of page

PRIVACYBELEID

 

BASISINFORMATIE OVER GEGEVENSBESCHERMING

 

Verantwoordelijke:  BELLNIUPROJECTS, S.L.

Doel: Wij gebruiken uw gegevens onder andere om de contractering van producten en diensten te beheren, uw vragen te beantwoorden en, indien van toepassing, u gepersonaliseerde communicatie te sturen.

Legitimatie: De legitimiteit voor de verwerking van uw gegevens ligt in het verlenen van uw toestemming aan BELLNIUPROJECTS, S.L..

 

Ontvangers: Uw gegevens worden verwerkt door externe medewerkers die met ons samenwerken, ongeacht of zij zich binnen of buiten de Europese Unie bevinden.

 

Rechten: U heeft het recht op toegang, rectificatie, verwijdering, verzet, beperking en verzoek tot overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.

 

Extra informatie: U kunt aanvullende en gedetailleerde informatie raadplegen over hoe wij uw persoonlijke gegevens beheren en welke rechten u heeft door de volledige tekst van het privacybeleid te raadplegen dat volgt

hieronder, evenals het Cookiebeleid.

 

 

AANVULLENDE INFORMATIE OVER GEGEVENSBESCHERMING

 

BELLNIUPROJECTS, S.L. (hierna “het Bedrijf”) verbindt zich ertoe, als Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, te allen tijde de nodige technische en organisatorische maatregelen te nemen om te garanderen dat de verwerking van uw gegevens in overeenstemming is met de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 (hierna “RGPD”) en organieke wet 3/2018.

 

Het Bedrijf verwerkt uw persoonsgegevens rechtmatig en eerlijk en zorgt ervoor dat deze voldoende worden beschermd en niet worden blootgesteld aan oneigenlijk gebruik. Op dezelfde manier wil het bedrijf transparant zijn op het gebied van het beheer van de persoonlijke gegevens van zijn klanten en gebruikers, door aan bovenal de nodige informatie over de verzameling en verwerking van hun gegevens beschikbaar te stellen.

 

Het doel van het Privacybeleid is om u te informeren over wie uw persoonsgegevens verwerkt, waarom wij deze gegevens verzamelen, hoe lang wij de verzamelde gegevens bewaren, aan wie wij deze doorgeven en wat uw rechten op dit gebied zijn.

 

Door ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken en onze website te gebruiken, begrijpen we dat u de informatie over de bescherming van persoonlijke gegevens zoals uiteengezet in dit privacybeleid en het cookiebeleid hebt gelezen en begrepen.

 

 

 1. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS?

 

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:

 

Bedrijfsnaam: BELLNIUPROJECTS, S.L.

N.I.F: B55762645

Telefoon: 00 34 650624986

Post adres: Av. Mediterráneo, 87- 43881 Cunit (Tarragona). 

E mail adres:  info@mahimnerootcamps.com

 

 

2.  VOOR WELKE DOEL VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

 

Afhankelijk van de producten, diensten of functionaliteiten die door klanten en gebruikers worden gevraagd, zal het Bedrijf met bepaalde gegevens moeten omgaan, wat in het algemeen de volgende zal zijn:

 • Identificatie- en contactgegevens: onder meer naam, achternaam, telefoonnummer, geboortedatum, postadres, e-mailadres en identiteitsbewijs;

 

 • Automatisch verzamelde gegevens: Wanneer u met onze Website communiceert, worden bepaalde browsegegevens automatisch verzameld. Deze informatie wordt verzameld via cookies, waarvan de regeling gedetailleerd wordt beschreven in het Cookiebeleid van het Bedrijf;

 

De informatie die we mogelijk verzamelen, heeft betrekking op uw gebruik van onze website en de apparaten die u gebruikt om er toegang toe te krijgen en ermee te communiceren. Enkele van de gegevens die wij verzamelen zijn: het IP-adres van het apparaat dat u gebruikt, het browserprogramma dat u gebruikt, uw besturingssysteem, de datum en tijd van toegang tot de Website, het internetadres van de website via welke u onze Website heeft bezocht , geolocatiegegevens, informatie over de pagina's die de gebruiker binnen de Website heeft bezocht en de surftijd op elke pagina;

 

 • Gegevens over uw persoonlijke smaak en voorkeuren.

 

De verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 

 • Kwaliteitsanalyse: het uitvoeren van onderzoeken naar de klant- en gebruikerstevredenheid met betrekking tot de kwaliteit van de producten en diensten die door het bedrijf worden aangeboden;

 

 • Klanten- en gebruikersservice: kanaliseren en reageren op hun verzoeken, vragen en klachten voor beheer en oplossing;

 

 • Verbeter de gebruikerservaring op de website: voer analytische en statistische onderzoeken uit naar hoe gebruikers door de website van het bedrijf navigeren.

 

 

3.  WAT IS DE LEGITIMERING VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS?

 

De rechtsgrondslag op basis waarvan wij uw persoonsgegevens kunnen verwerken, hangt af van het doel waarvoor wij deze verwerken, zoals hieronder uiteengezet:

 

 • Kwaliteitsanalyse. De legitimiteit van de verwerking van uw gegevens ligt in het legitieme belang van het Bedrijf om de mate van tevredenheid van klanten en gebruikers te analyseren, om hen producten en diensten van de beste kwaliteit te kunnen aanbieden; 

 

 • Aandacht voor gebruikers en klanten. De legitimiteit van de verwerking van uw gegevens ligt in het legitieme belang van het Bedrijf om op uw verzoeken en claims te reageren, zodat u adequaat van dienst kunt zijn en uw verzoeken kunt afhandelen. Als het gaat om claims of incidenten met betrekking tot het gekochte product of de gekochte dienst, is de verwerking van uw gegevens noodzakelijk zodat het bedrijf aan contractuele verplichtingen kan voldoen. In geval van vragen met betrekking tot de uitoefening van haar wettelijk erkende rechten met betrekking tot gegevensbescherming, vereist het Bedrijf dat de verwerking van uw gegevens voldoet aan de wettelijke verplichtingen die haar op dit gebied binden;

 

 • Verbeter de gebruikerservaring op de Website. De legitimiteit van de verwerking van uw gegevens ligt in het legitieme belang van het bedrijf om de mate van gebruikerstevredenheid te kennen en de juiste corrigerende maatregelen te nemen om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren.

 

 

4.  HOE LANG BEWAREN WE UW GEGEVENS?

 

Uw persoonlijke gegevens worden naar behoren bewaard gedurende de tijd die nodig is om te kunnen worden gebruikt in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verzameld.

 

Persoonsgegevens worden bewaard, waarbij passende veiligheidsmaatregelen worden toegepast om de juistheid en integriteit ervan te garanderen, zolang de verwerking ervan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of zolang u geen gebruik maakt van uw recht op verwijdering of beperking van de verwerking.

 

In dergelijke gevallen zullen wij uw persoonlijke gegevens gedurende de wettelijk bepaalde termijnen geblokkeerd houden, zonder deze enige verwerking te geven, om mogelijke verantwoordelijkheden aan te pakken en om de naleving van onze wettelijke en contractuele verplichtingen te kunnen aantonen. Vervolgens zal het bedrijf uw persoonlijke gegevens permanent verwijderen.

 

5.   MET WIE KUNNEN WIJ UW GEGEVENS DELEN?

 

Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt door leden van het Bedrijf die namens de organisatie handelen en met wie de overeenkomstige contracten zijn geperfectioneerd, die specifieke verplichtingen van vertrouwelijkheid en zorgvuldig beheer van persoonlijke gegevens omvatten in overeenstemming met de huidige wetgeving. gebied.

 

In bepaalde gevallen moet het Bedrijf, om de doeleinden uiteengezet in dit Privacybeleid te verwezenlijken, uw persoonlijke gegevens delen met andere bedrijven in de Groep en met de volgende derde partijen:

 

 • financiële entiteiten;

 • dienstverleners op het gebied van technologie en analyse;

 • leveranciers en medewerkers van logistieke, transport- en bezorgdiensten, en/of instellingen die met hen samenwerken;

 • dienstverleners met betrekking tot klantenservice;

 • leveranciers en medewerkers van diensten met betrekking tot marketing en reclame;

 • overheidsinstanties en organisaties om: te reageren op een bevel, dagvaarding of gerechtelijk onderzoek, of om enige andere door de wet vereiste oorzaak; mogelijke verantwoordelijkheden aanpakken die voortvloeien uit de verwerking van persoonsgegevens; illegaal gebruik van onze website of schendingen van ons websitebeleid voorkomen; omgaan met claims van derden; dragen onder meer bij aan het voorkomen en onderzoeken van fraudegevallen.

 

Deze externe medewerkers hebben alleen toegang tot de persoonlijke informatie die nodig is om de overeenkomstige diensten uit te voeren en zijn verplicht deze voor geen ander doel te gebruiken dan gevraagd. Het bedrijf eist van deze derden ook dezelfde mate van bescherming en vertrouwelijkheid die wij toepassen bij het beheer van uw persoonlijke gegevens. Op dezelfde manier zijn ze allemaal onderworpen aan de verplichtingen die zijn vastgelegd in hun respectieve gegevensverwerkingscontracten die met het bedrijf zijn gesloten.

 6.    WAT ZIJN UW RECHTEN?

 

U heeft het recht om de volgende rechten uit te oefenen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens:

 

 • Toegang (art. 15 AVG): biedt u de mogelijkheid bepaalde informatie te verkrijgen over onder meer de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt, de ontvangers aan wie ze worden doorgegeven of de categorieën van gegevens die worden verwerkt.

 

 • Rectificatie (art. 16 AVG): hiermee kunt u contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke om persoonlijke gegevens die onjuist zijn te wijzigen en onvolledige persoonlijke gegevens aan te vullen.

 

 • Verwijdering (art. 17 AVG): hiermee kunt u zonder onnodige vertraging verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens die door de verwerkingsverantwoordelijke worden verwerkt.

 

 • Beperking van de verwerking (art. 18 RGPD): hiermee kunt u van de verwerkingsverantwoordelijke de beperking van de verwerking van uw gegevens verkrijgen.

 

 • Overdraagbaarheid (art. 20 AVG): hiermee kunt u uw persoonsgegevens ontvangen of naar een derde partij laten sturen, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat.

 

 • Verzet (art. 21 AVG): hiermee kunt u zich verzetten tegen de verwerking van uw gegevens door de Verwerkingsverantwoordelijke. U kunt dit recht echter alleen uitoefenen tegen behandelingen die worden beschermd door de legitieme basis van een openbaar belang of een legitiem belang van de Verwerkingsverantwoordelijke.

 

 • Verzet tegen geautomatiseerde verwerking (art. 22 AVG): zorgt ervoor dat u niet wordt onderworpen aan beslissingen die uitsluitend gebaseerd zijn op de geautomatiseerde verwerking van uw gegevens, inclusief profilering, die rechtsgevolgen voor u hebben of u op vergelijkbare wijze aanzienlijk beïnvloeden.

 

 

 6.1.Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen?

 

Om uw rechten met betrekking tot gegevensbescherming uit te oefenen, stelt het bedrijf u de volgende middelen ter beschikking:

 

 • Door een schriftelijk en ondertekend verzoek gericht aan het bedrijf (Av. Mediterráneo, 87- 43881 Cunit (Tarragona)), met vermelding van de reden voor uw verzoek en het recht dat u wilt uitoefenen, en moet u een fotokopie bijvoegen van de DNI of een gelijkwaardig document dat bewijst de identiteit van de aanvrager;

 • Het verzenden van een ingevuld en ondertekend formulier, en een fotokopie van de DNI of een gelijkwaardig document dat de identiteit van de aanvrager bewijst, naar het e-mailadres: info@mahimnerootcamps.com.

 

Hieronder vindt u de formulieren om de verschillende rechten uit te kunnen oefenen:

 

 

Op dezelfde manier heeft u het recht om contact op te nemen met de overeenkomstige toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming, voor elke claim die voortvloeit uit de verwerking van uw persoonlijke gegevens: het Spaanse Agentschap voor Gegevensbescherming (Formulario Presentación de Reclamaciones) (Klachtinzendingsformulier).

bottom of page