top of page
ALGEMENE VOORWAARDEN, MAHIMNE ROOTCAMPS, BELLNIUPROJECTS S.L.

1.    Algemene bepalingen en toepassingsgebied.

 

a) Deze algemene voorwaarden (de “Voorwaarden”) beschrijven de rechten en plichten van de onderneming Bellniuprojects, S.L. (de “Onderneming”) en van de deelnemers, zowel natuurlijke personen als rechtspersonen, die een dienstverleningsovereenkomst zijn aangegaan met de Onderneming (de “Deelnemers”).    

 

b) Deze Voorwaarden zijn, ongeacht de locatie, van toepassing op alle activiteiten die beroepsmatig door de Onderneming worden uitgevoerd en worden op exclusieve basis toegepast. Er zullen derhalve geen andere voorwaarden van toepassing zijn op de contractuele betrekkingen die met de Deelnemers zijn aangegaan. De Voorwaarden zijn alleen van toepassing als de partijen een dienstverleningsovereenkomst hebben afgesloten, waarbij deze Voorwaarden immer in acht dienen te worden genomen.

 

c) De Onderneming kan deze Voorwaarden te allen tijde aanpassen of wijzigen als de omstandigheden dit rechtvaardigen. 

 

2.    Doel en dienstverlening.

 

a) De Onderneming richt zich op het aanbieden van educatieve programma's door het organiseren van fysieke en mentale trainingsactiviteiten voor de Deelnemers.

 

b) De activiteiten hebben tot doel de Deelnemers een programma aan te bieden dat uit fysieke en mentale training bestaat en gericht is op het zelfbewustzijn. Het programma bestaat uit verschillende sportieve en educatieve activiteiten zoals bergbeklimmen, fysieke training, yoga, meditatie, coaching, boogschieten, kickboxen, zwemmen, in het algemeen, fysieke en energieke activiteiten in trainingskampen (het “Programma”).

 

c) De Onderneming steunt op een team professionals die over de noodzakelijke vaardigheden beschikken om les te geven, te instrueren en het Programma te coördineren.

 

d) De Onderneming en de Deelnemers sluiten een dienstverleningsovereenkomst af, waarin hun rechten en plichten inzake het Programma zijn vastgelegd. Het doel van het Programma, de prijs, de betalingswijze, de rechten en plichten en andere afspraken worden hierin vermeld.

 

e) De desbetreffende dienstverleningsovereenkomst zal in een taal zijn opgesteld die de Deelnemers begrijpen.  

 

3.    Inschrijving, prijs en kosten.

 

a) De Onderneming verstrekt aan geïnteresseerden de noodzakelijke informatie over de diensten, de inschrijvingsprocedure, de prijs, de betalingswijze en de desbetreffende kosten.

 

b) Personen die geïnteresseerd zijn in deelname en geïnformeerd zijn over de diensten en de voorwaarden van de Onderneming, kunnen zich inschrijven middels het maken van een reservering waarin de overeengekomen diensten en de prijs worden vermeld. Deze reservering betreft geen overeenkomst tussen partijen. Hiertoe dient de desbetreffende dienstverleningsovereenkomst te worden afgesloten.

 

c) Mits de partijen anderszins overeenkomen, betalen de Deelnemers dertig procent (30%) van de totale prijs bij het afsluiten van de dienstverleningsovereenkomst. Het restbedrag wordt uiterlijk twee (2) weken voor de aanvang van het Programma betaald (de “Prijs”). Het recht op deelname aan het Programma is, na het maken van de reservering en het ondertekenen van de dienstverleningsovereenkomst, persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.

 

d) Indien Deelnemers minstens twee weken voor de aanvang van het Programma hun deelname annuleren, zal de volledige Prijs aan hen worden terugbetaald. Als hun deelname echter twee weken of minder dan twee weken voor de aanvang van het Programma wordt geannuleerd dan zal het bedrag niet worden gerestitueerd. In geval van annulering door een pandemie zal de volledige prijs worden terugbetaald.

 

e) Om te kunnen bepalen of de ingeschreven personen geschikt zijn voor deelname, kan de Onderneming hun profiel in een persoonlijk gesprek ofwel langs een andere weg beoordelen, alvorens de deelname te bevestigen. Indien de Onderneming van oordeel is dat een profiel niet aan de voorwaarden van het Programma voldoet, dan is zij niet gebonden aan de inschrijving en derhalve gerechtigd om deelname te weigeren. Als de Onderneming daarentegen van oordeel is dat het profiel wel aan de voorwaarden voldoet, dan zullen de partijen als bevestiging van deelname een dienstverleningsovereenkomst afsluiten.

 

f) Als de Deelnemers zich via een instelling inschrijven, dan zal die instelling de inschrijvingsprocedure afhandelen en de kosten betalen.

 

g) De Prijs betreft het bedrag dat overeengekomen is in de dienstverleningsovereenkomst en de hoogte ervan is afhankelijk van de omstandigheden van ieder geval apart.

 

h) De deelnemers betalen zelf de kosten voor het vervoer naar de plaats waar het Programma wordt uitgevoerd. De Onderneming organiseert echter het vervoer naar de verschillende locaties waar de activiteiten plaatsvinden en betaalt de kosten.

 

4.    Plichten.

 

a) De Onderneming wordt geacht:

 

i.- alle noodzakelijke informatie aan de Deelnemers te verstrekken vóór de aanvang van het Programma;

 

ii.- alle Deelnemers, vóór de aanvang van het Programma, om een ondertekende verklaring van goede gezondheid te verzoeken;   

 

iii.- informatie aan de Deelnemers te verstrekken over de uit te voeren activiteiten (kenmerken, duur, voorwaarden, minimum leeftijd voor deelname, benodigd materiaal, etc.); 

 

iv- ervoor te zorgen dat alle maatregelen aangaande veiligheid en gezondheid in acht worden genomen bij het uitvoeren van de activiteiten;

 

v- al het personeel aan te werven dat nodig is voor de uitvoering van het Programma;  

 

vi- vóór de  aanvang van het Programma een algemene aansprakelijkheidsverzekering en een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, die tevens bergbeklimmen dekt.  

 

b) De Deelnemers worden geacht:

 

i.- voor de aanvang van het Programma een ondertekende verklaring van goede gezondheid aan de Onderneming te verstrekken;

 

ii.- indien nodig de eigen huisarts of specialist te raadplegen;

 

iii.- zich te onthouden van overmatig drank- of drugsgebruik dat hun gedrag en/of reactievermogen kan beïnvloeden;

 

iv.- zelf het vervoer te regelen naar de plaats waar het Programma wordt uitgevoerd. Van daaruit organiseert de Onderneming het vervoer naar de locaties waar de activiteiten plaatsvinden;

 

v.- de instructeurs of organisatoren van het Programma zo spoedig mogelijk in te lichten over (i) eventuele fysieke klachten en/of (ii) klachten die berust zijn op gebrek aan overeenstemming of ontevredenheid over het Programma;

 

vi.- de opdrachten en aanwijzingen van de organisatoren op te volgen en zich te allen tijde op correcte manier te gedragen en te goeder trouw te handelen. 

 

5.    Aansprakelijkheid.

 

a) De Onderneming is aansprakelijk voor:

 

i.- het optreden van de werknemers belast met de uitvoering van het Programma;  

 

ii.- het niet-nakomen van de in deze Voorwaarden beschreven plichten.

 

b) De Onderneming is niet aansprakelijk voor letsel dat Deelnemers op zouden kunnen lopen tijdens het Programma, behalve in het geval dit veroorzaakt wordt door de schuld of nalatigheid van de Onderneming. De aansprakelijkheid zal hoe dan ook beperkt zijn tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

 

c) De Deelnemers zijn aansprakelijk voor:

 

i.- mogelijke verwondingen of letsel als gevolg van ziekte, blessures of aandoeningen die niet aan de Onderneming gecommuniceerd zijn;

 

ii.- handelingen die schade aan derden of aan eigendommen van derden veroorzaken, inclusief het verlies ervan, als gevolg van ongepast gedrag en het niet-naleven van de opdrachten en aanwijzingen van het personeel;  

 

iii.- het niet nakomen van de in deze Voorwaarden beschreven plichten.  

 

6.    Activiteiten.

 

a) De uitvoering van de activiteiten is afhankelijk van de omgevingscondities en de omstandigheden per situatie. De activiteiten kunnen, gedurende of vóór de aanvang van het Programma, gewijzigd worden om uiteenlopende redenen zoals weersomstandigheden, natuurrampen, lichamelijke klachten van de Deelnemers, etc.  

 

b) Bij de uitvoering van de activiteiten zal de door de Onderneming verstrekte informatie alsook de voorzorgsmaatregelen, veiligheidsvoorschriften en de benodigde en aanbevolen materialen in acht worden genomen.

 

c) De duur van het Programma en de activiteiten zal per specifiek geval verschillen. De Deelnemers zullen hierover worden geïnformeerd voordat zij zich inschrijven.

 

7. Gronden voor beëindiging van de overeenkomst.

 

a) De Onderneming kan de overeenkomst te allen tijde beëindigen: 

 

i.- op grond van zodanig ongepast gedrag van de Deelnemers waardoor de veiligheid van zichzelf, de groep, het personeel van en/of andere personen in gevaar wordt gebracht.

 

ii.- in geval van onvoorziene omstandigheden of overmachtsituaties (oorlog, natuurrampen, ongelukken, etc.);

 

iii.- wegens het niet-nakomen door de Deelnemers van hun verplichtingen.

 

b) De Deelnemers kunnen de overeenkomst te allen tijde beëindigen:

 

i.- op grond van slechte of gebrekkige uitvoering van het Programma door de Onderneming.  

 

ii.- in geval van onvoorziene omstandigheden of overmachtsituaties (oorlog, natuurrampen, ongelukken, etc.);

 

iii.- het niet-nakomen van de verplichtingen door de Onderneming. 

 

8.    Verklaringen.

 

a) De Onderneming verklaart dat:

 

i.- veiligheid prioriteit heeft en de veiligheidsmaatregelen bij alle activiteiten immer in acht worden genomen;

 

ii.- zij geen zorg draagt voor het afsluiten van reisverzekeringen die medische kosten en repatriëring dekt maar de Deelnemers wel aanraadt een dergelijke verzekering af te sluiten.

 

b) De Deelnemers verklaren dat:

 

i.- zij gezond genoeg zijn om deel te kunnen nemen aan het Programma;

 

ii.- zij de aanwijzingen van de organisatoren in acht zullen nemen;

 

iii.- zij op de hoogte zijn van het bestaan van deze Voorwaarden, de inhoud volkomen begrijpen en deze aanvaarden.  

 

9.    Vertrouwelijkheid en persoonlijke gegevens.

 

a) De Onderneming zal op verantwoordelijke wijze omgaan met de vertrouwelijke informatie van de Deelnemers (de “Vertrouwelijke Informatie”). De toepasselijke wetgeving inzake vertrouwelijkheid en gegevensbescherming zal worden nageleefd in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 en organieke wet 3/2018 van 5 december  betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van gegevens.  

 

b) De Vertrouwelijke Informatie wordt opgenomen in een bestand met de naam “participants archive”. De Onderneming is verantwoordelijk voor het bestand. De Deelnemers zijn gerechtigd toegang te verkrijgen tot dit bestand, gegevens te rectificeren of te verwijderen, bezwaar aan te tekenen, en hebben recht op beperking van behandeling van de gegevens en de draagbaarheid van de opgevraagde informatie.

 

c) De Vertrouwelijke Informatie wordt uitsluitend gebruikt voor doeleinden die verband houden met het Programma en wordt niet verspreid of gedeeld met derden. 

 

d) Alle mededelingen aan de Onderneming dienen te worden gericht aan: Avinguda Mediterrani 87, 43881 Cunit, Tarragona (Spanje), e-mail: info@mahimnerootcamps.com.

 

10.    Nietigheid.

 

Als een van de in deze Voorwaarden vastgelegde bepalingen, geheel of ten dele, als nietig of ongeldig wordt beschouwd, dan zal dit de geldigheid van de rest van de bepalingen niet aantasten, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

 

11.    Toepasselijk recht en jurisdictie.

 

a) Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving in het land waar het Programma wordt uitgevoerd.

 

b) Met het oog op eventuele geschillen ten aanzien van deze Voorwaarden en de uitvoering van het Programma, zijn de rechterlijke instanties in de lidstaat van de EU, waar het Programma volgens de dienstverlenings-overeenkomst is uitgevoerd of nog uitgevoerd moet worden, bevoegd overeenkomstig lid 1 b) van art. 7 van de Verordening(EU)1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken.  

 

c) Indien het Programma in een land wordt uitgevoerd dat niet lid is van de Europese Unie, zijn de rechterlijke instanties van het land waar het Programma is uitgevoerd of nog uitgevoerd moet worden bevoegd. 

bottom of page